Important Specifications

重要規範

本公司依主管機關及相關法規,制定相關公司治理規範,並承諾謹守法令,依法執行各項業務。

標題

檔案 下載

公司治理實務守則

點我下載

公司股東會議事規則

點我下載

公司董事會議事規範

點我下載

公司董事及監察人選任程序

點我下載

公司獨立董事之職責範疇規則

點我下載

公司訂定道德行為準則

點我下載

公司審計委員會組織規程

點我下載

公司誠信經營守則

點我下載

公司薪資報酬委員會組織規程

點我下載

公司企業社會責任實務守則

點我下載

董事會績效評估辦法

點我下載